Regulamin Zajęć Dydaktycznych

Regulamin Zajęć Dydaktycznych realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

realizowanych

w KATEDRZE PROFILAKTYKI CHORÓB METABOLICZNYCH

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 1. Warunkiem zaliczenia semestru, roku i dopuszczenia do zaliczenia z oceną lub egzaminu z zakresu tematów w ramach przedmiotu prowadzonego przez Katedrę Profilaktyki Chorób Metabolicznych jest czynny udział w wykładach, ćwiczeniach i seminariach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia realizowanego podczas zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia).

 

 1. Student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z tematami przedstawionymi na tablicy ogłoszeń mieszczącej się pod pokojem Katedry (pokój 56) bądź zamieszczonymi na stronie internetowej Katedry (http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć i listą dziekańską studentów.
  Uwaga! – student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego z aktualnego tematu ćwiczeń i seminariów oraz znajomości materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń i seminariów.

 

 1. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach (seminarium, ćwiczenia, wykład). Wszystkie nieobecności powinny być niezwłocznie odrobione z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia lub (w przypadku braku możliwości odrobienia z inną grupą) zaliczone (zaliczenie tematyki realizowanej podczas danych zajęć). Brak odrobienia lub zaliczenia nieobecności podczas zajęć uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminu).
  Uwaga!!! Nieobecność na zajęciach (seminarium, ćwiczenia, wykład) student zobowiązany jest usprawiedliwić na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności. Brak usprawiedliwienia nieobecności uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminu).

 

 1. Nieobecność na 50% wykładów, seminariów, ćwiczeń z danego przedmiotu skutkować będzie niedopuszczeniem do zaliczenia końcowego przedmiotu (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminu). Ewentualne dopuszczenie do zaliczenia przedmiotu odbywać się będzie po indywidualnym zapoznaniu się z przyczyną nieobecności przez Kierownika Katedry.

 

 1. Egzamin/zaliczenie z przedmiotu odbywa się w sesji egzaminacyjnej w terminie określonym w obowiązującym Zarządzeniu J.M. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 14.05.2019 r. dot. organizacji roku akademickiego 2019/2020. O formie egzaminu/zaliczenia końcowego decyduje koordynator przedmiotu. Informację o formie egzaminu/zaliczenia końcowego koordynator przedmiotu podaje do wiadomości studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu. Ogłoszenie terminu egzaminu/zaliczenia końcowego nastąpi na nie mniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, określonej w obowiązującym Zarządzeniu Nr 88/2019 z dnia 14.05.2019 r. J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

 1. Termin sesji poprawkowej jest określony w obowiązującym Zarządzeniu Nr 88/2019 z dnia 14.05.2019 r. J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Egzamin/zaliczenie odbywa się w dniu ustalonym przez koordynatora przedmiotu, po wcześniejszej informacji ogłoszonej co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem.

 

 1. Wstęp do sal, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne mają tylko studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, legitymujący się legitymacją studencką. W czasie trwania zajęć studenci nie opuszczają sal bez powiadomienia prowadzącego zajęcia. Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć, filmów oraz nagrywanie dźwięku w jakiejkolwiek formie są niedozwolone (patrz Regulamin Studiów).

 

 1. We wszystkich salach Katedry oraz wszystkich pomieszczeniach budynku uczelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

 1. Podczas wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów jak również zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

 

 1. Studentów odbywających zajęcia z przedmiotów realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych obowiązuje znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Studiów obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 21/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Senatu SUM, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Uczelni: www.sum.edu.pl).

 

 1. Studentów obowiązuje przestrzeganie regulaminów poszczególnych przedmiotów realizowanych w Katedrze. Treść regulaminów dostępna jest na stronie internetowej Katedry http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl.

 

 1. Niniejszy regulamin zostanie odczytany podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu przez osobę realizującą przedmiot.