Regulamin Zajęć Dydaktycznych

Regulamin Zajęć Dydaktycznych realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

realizowanych

w KATEDRZE PROFILAKTYKI CHORÓB METABOLICZNYCH

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 1. Studenci mający objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności) powinni powstrzymać się od uczestnictwa w zajęciach kontaktowych ze względu na potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Możliwość zaliczenia efektów uczenia się z zajęć, których nieobecność dotyczy – patrz pkt. 4.

 

 1. Warunkiem zaliczenia semestru, roku i dopuszczenia do zaliczenia z oceną lub egzaminu z zakresu tematów w ramach przedmiotu prowadzonego przez Katedrę Profilaktyki Chorób Metabolicznych jest czynny udział w wykładach, ćwiczeniach i seminariach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia realizowanego podczas zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia).

 

 1. Student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych (synchroniczne/kontaktowe) i organizacyjnych zgodnie z tematami zamieszczonymi na stronie internetowej Katedry (http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć i listą dziekańską studentów.

  Uwaga! – student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego z aktualnego tematu ćwiczeń i seminariów oraz znajomości materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń i seminariów.

 

 1. Wszystkie formy zajęć są obowiązkowe. Nieobecności spowodowane wyjątkowymi okolicznościami student zobowiązany jest do niezwłocznego nadrobienia po ustaleniu formy, terminu i zasady zaliczenia nieobecności z prowadzącym przedmiot.

 

 1. Egzamin/zaliczenie z przedmiotu odbywa się w sesji egzaminacyjnej w terminie określonym w obowiązującym Zarządzeniu J.M. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 28.07.2020 r. dot. organizacji roku akademickiego 2020/2021. O formie egzaminu/zaliczenia końcowego decyduje koordynator przedmiotu. Informację o formie egzaminu/zaliczenia końcowego koordynator przedmiotu podaje do wiadomości studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu. Ogłoszenie terminu egzaminu/zaliczenia końcowego nastąpi na nie mniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, określonej w obowiązującym Zarządzeniu Nr 139/2020 z dnia 28.07.2020 r. dot. organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

 1. Termin sesji poprawkowej jest określony w obowiązującym Zarządzeniu Nr 139/2020 z dnia 28.07.2020 r. dot. organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Egzamin/zaliczenie odbywa się w dniu ustalonym przez koordynatora przedmiotu, po wcześniejszej informacji ogłoszonej co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem.

 

 1. Wstęp do sal, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w formie kontaktowej mają tylko studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, legitymujący się legitymacją studencką. W czasie trwania zajęć studenci nie opuszczają sal bez powiadomienia prowadzącego zajęcia.

  Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć, filmów oraz nagrywanie dźwięku w jakiejkolwiek formie są niedozwolone (patrz Regulamin Studiów).

 

 1. We wszystkich salach Katedry oraz wszystkich pomieszczeniach budynku uczelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

 1. Podczas wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów jak również zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

 

 1. Studentów odbywających zajęcia z przedmiotów realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych obowiązuje znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Procedury Kształcenia na odległość WNOZB, Regulaminu Studiów obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 21/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Senatu SUM, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Uczelni: www.sum.edu.pl).

 

 1. Studentów obowiązuje przestrzeganie regulaminów poszczególnych przedmiotów realizowanych w Katedrze. Treść regulaminów dostępna jest na stronie internetowej Katedry http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl.

 

 1. Niniejszy regulamin zostanie odczytany podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu przez osobę realizującą przedmiot.