Historia dietetyki

Historia dietetyki

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH
W KATEDRZE PROFILAKTYKI CHORÓB METABOLICZNYCH
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rok akademicki 2020/2021

 

Nazwa przedmiotu: HISTORIA DIETETYKI

Kierunek studiów: Dietetyka

Rok studiów: I rok, II stopień

Tryb: stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa jednostki realizującej przedmiot:

Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

 

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr. Justyna Nowak

Nauczyciele akademiccy realizujący przedmiot:

dr n. o zdr. Justyna Nowak
mgr Iwona Zieleń-Zynek
  

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności oraz zasady i tryb zaliczania przedmiotu:

 1. Wstęp do sal wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeniowych, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w formie kontaktowej/lub zaliczenie na ocenę i/lub egzamin mają tylko studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, legitymujący się legitymacją studencką. W czasie trwania zajęć studenci nie opuszczają sal bez powiadomienia prowadzącego zajęcia.

 

 1. Studenci mający objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności) powinni powstrzymać się od uczestnictwa w zajęciach kontaktowych ze względu na potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Możliwość zaliczenia efektów uczenia się z zajęć na których było się nieobecnym – patrz pkt 9.

 

 1. Spóźnienie dłuższe niż 20 minut na zajęcia kontaktowe/synchroniczne z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość wykluczają studenta z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w danym terminie i będą traktowane jako nieobecność na zajęciach.

 

 1. Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć, filmów oraz nagrywanie dźwięku w jakiejkolwiek formie są niedozwolone.

 

 1. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów.

 

 1. Studentów odbywających zajęcia z przedmiotu obowiązuje znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Procedury kształcenia na odległość WNOZB, Regulaminu Studiów obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 21/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Senatu SUM, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Uczelni: sum.edu.pl) oraz Regulaminu Zajęć Dydaktycznych Realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych, którego treść jest dostępna na stronie internetowe Katedry (http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl).

 

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do zaliczenia z oceną i/lub egzaminu jest czynny udział we wszystkich formach zajęć oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu oraz kolokwiów realizowanych podczas zajęć seminaryjnych i/lub ćwiczeniowych.

 

 1. Student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych (synchroniczne z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość/kontaktowe) i organizacyjnych zgodnie z tematami zamieszczonymi na stronie internetowej Katedry (http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl) oraz w danym kursie na platformie e-learningowej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć i listą dziekańską studentów.
  Uwaga! – student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego z aktualnego tematu seminariów i/lub ćwiczeń oraz znajomości materiału ze wszystkich poprzednio odbytych seminariów i/lub ćwiczeń.

 

 1. Wszystkie formy zajęć są obowiązkowe. Nieobecności spowodowane wyjątkowymi okolicznościami student zobowiązany jest do niezwłocznego nadrobienia po ustaleniu formy, terminu i zasady zaliczenia nieobecności z prowadzącym przedmiot.

 

 1. Zaliczenie na ocenę odbywa się na ostatnich zajęciach seminaryjnych co zostaje ogłoszone przez koordynatora przedmiotu na pierwszych zajęciach z przedmiotu.

 

 1. Forma zaliczenia na ocenę z przedmiotu: ocenę końcową stanowi średnia oceny uzyskanej z zaliczenia pisemnego oraz aktywności podczas zajęć seminaryjnych. Zaliczenie pisemne odbywa się z tematyki realizowanej podczas wszystkich zajęć seminaryjnych oraz wykładowych. Praca pisemna oceniana wg skali ocen podanych poniżej.

 

Skala ocen:

 

Ocena

Procent prawidłowo udzielonych odpowiedzi

2,0 (ocena niedostateczna)

Poniżej 60%

3,0 (ocena dostateczna)

60-67%

3,5 (ocena dość dobra)

68-75%

4,0 (ocena dobra)

76-83%

4,5 (ocena ponad dobra)

84-91%

5,0 (ocena bardzo dobra)

92-100%

 

 Sposób konsultacji z nauczycielem akademickim:

Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem akademickim bądź słuchaczem studiów doktoranckich realizującym przedmiot zgodnie z umieszczonymi na stronie internetowej Katedry harmonogramem konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i formy konsultacji z danym prowadzącym (adresy mailowe nauczycieli akademickich oraz słuchaczy studiów doktoranckich podane są na stronie internetowej Katedry w zakładce „Pracownicy Katedry”).

 

Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta:

Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.