Metodologia badań naukowych (ZPUS)

Metodologia badań naukowych

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku
Zdrowie publiczne
w roku akademickim 2020/2021

studia stacjonarne

rok I

 

Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM; dr n. med. Aleksander Danikiewicz

 

 

Wykłady:

 1. Nauka i badania naukowe – podstawowe pojęcia i założenia. Badania naukowe. Struktura procesu badawczego, etapy postępowania badawczego a rodzaje metod naukowych. Etyka w nauce.
 2. Metodologia jako nauka. Metoda naukowa. Ogólna charakterystyka pracy naukowej. Rodzaje prac naukowych.
 3. Sytuacja problemowa we wstępnej fazie badań. Problemy naukowe - definiowanie. Formułowanie i uzasadnianie problemów badawczych. Kryteria poprawności problemów badawczych. Rodzaje problemów badawczych.
 4. Zmienne i wskaźniki badawcze. Pojęcie zmiennych. Klasyfikacja zmiennych. Rodzaje wskaźników i ich uzasadnienie. Dobór próby i tematu badań.
 5. Proces badawczy− problemy i hipotezy badawcze (definicja, jednostki analizy, błędy przy przenoszeniu wniosków). Podstawowe metody i techniki, narzędzia i procedury badawcze stosowane w badaniach naukowych
 6. Zasady redagowania prac naukowych. Praktyczne zastosowanie źródeł wiedzy. Zasady cytowania.

 

Seminaria:

 

 1. Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. Rodzaje źródeł informacji wykorzystywane w badaniach naukowych.
 2. Uwarunkowania badań naukowych – prawne i etyczne. Evidence Based Medicine – założenia ogólne.
 3. Redagowanie pracy dyplomowej. Przygotowanie wyników badań do prezentacji. Zasady prezentacji wyników badań.
 4. Metody wyszukiwania właściwego piśmiennictwa na podstawie przykładów. Zasady właściwego zestawiania piśmiennictwa.
 5. Zasady pisania prawidłowej dyskusji wyników. Zasady stosowania źródeł wiedzy. Zasady cytowania.
 6. Publikowanie prac naukowych. Rodzaje prac naukowych. Przygotowanie pracy naukowej do druku.

 

 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

 

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Guziuk. Podstawy metodologiczne prac promocyjnych. Warszawa 2005

 1. Zenderowski. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Warszawa 2012
 2. Zenderowski. Praca magisterska.Jak pisac i obronić?Wskazówki metodyczne. Warszawa 2006
 3. Bartkowiak. Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2011.
 4. Zieliński. Metodologia pracy naukowej. Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, Warszawa 2012.

 

Literatura uzupełniająca:

Aviva Petrie, Caroline Sabin, Statystyka medyczna w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, Tłumaczenie: Jerzy A. Moczko.

Watała C, Różalski M, Boncler M, Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Tom 1. Planowanie i prowadzenie badań. α-medica Press. Bielsko-Biała 2011

Watała C, Różalski M, Boncler M, Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Tom 2. Przygotowanie publikacji. α-medica Press. Bielsko-Biała 2011

Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa 2012