Podstawy żywienia

Podstawy żywienia

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH
W KATEDRZE PROFILAKTYKI CHORÓB METABOLICZNYCH
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rok akademicki 2019/2020

 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ŻYWIENIA

(dotyczy zajęć wykładowych oraz seminaryjnych)

Kierunek studiów: Dietetyka

Rok studiów: II rok, I stopień

Tryb: stacjonarne/ niestacjonarne

 

Nazwa jednostki realizującej zajęcia wykładowe oraz seminaryjne z przedmiotu:

Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

 

Koordynator przedmiotu:

dr n. med. Katarzyna Wilemska-Kucharzewska (Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych)

 

Nauczyciel akademicki realizujący przedmiot:

dr n. o zdr. Justyna Nowak

dr. n. o zdr. Karolina Kulik-Kupka (studia niestacjonarne)

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności oraz zasady i tryb zaliczania przedmiotu:

 

 1. Wstęp do sal wykładowych i seminaryjnych, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne mają tylko studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, legitymujący się legitymacją studencką. W czasie trwania zajęć studenci nie opuszczają sal bez powiadomienia prowadzącego zajęcia.

 

 1. Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć, filmów oraz nagrywanie dźwięku w jakiejkolwiek formie są niedozwolone.

 

 1. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów.

 

 1. Spóźnienie dłuższe niż 20 minut wykluczają studenta z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w danym terminie i będą traktowane jako nieobecność na zajęciach.

 

 1. Studentów odbywających zajęcia z przedmiotu obowiązuje znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Regulaminu Studiów obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 21/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Senatu SUM, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Uczelni: sum.edu.pl) oraz Regulaminu Zajęć Dydaktycznych Realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Katedry (http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl) oraz tablicy informacyjnej przy Katedrze (pokój 56, Bytom, ul. Piekarska 18).

 

 1. Warunkiem zaliczenia zajęć wykładowych i seminaryjnych przedmiotu jest czynny udział w wykładach i seminariach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu realizowanego podczas zajęć seminaryjnych.

 

 1. Student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z tematyką przedstawioną na tablicy ogłoszeń mieszczącej się pod pokojem Katedry (pokój 56) bądź zamieszczonymi na stronie internetowej Katedry (http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć i listą dziekańską studentów.
  Uwaga! – student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego z aktualnego tematu seminariów oraz znajomości materiału ze wszystkich poprzednio odbytych seminariów.

 

 1. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach (seminarium, wykład). Wszystkie nieobecności powinny być niezwłocznie odrobione z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia lub (w przypadku braku możliwości odrobienia z inną grupą) zaliczone (zaliczenie tematyki realizowanej podczas danych zajęć). Brak odrobienia lub zaliczenia nieobecności podczas zajęć wykładowo-seminaryjnych uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczenia z oceną). Uwaga – aby przystąpić do zaliczenia końcowego z przedmiotu (zaliczenia na ocenę) należy dodatkowo spełnić warunki zaliczenia zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu realizowanych przez Katedrę i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych.
  Uwaga!!! Nieobecność na zajęciach (seminarium, wykład) student zobowiązany jest usprawiedliwić na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności. Brak usprawiedliwienia nieobecności uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia końcowego tematyki wykładowej oraz seminaryjnej z przedmiotu.

 

 1. Nieobecność na 50% wykładów i/lub seminariów z przedmiotu skutkować będzie niedopuszczeniem do zaliczenia końcowego tematyki realizowanej z wykładów i seminariów. Ewentualne dopuszczenie do zaliczenia odbywać się będzie po indywidualnym zapoznaniu się z przyczyną nieobecności przez Kierownika Katedry.

 

 1. Forma zaliczenia tematyki wykładowej oraz seminariów z przedmiotu: praca pisemna z puli zagadnień realizowanych podczas zajęć wykładowych oraz seminaryjnych z przedmiotu. Praca pisemna oceniana wg skali ocen przedstawionej poniżej.

 

Skala ocen:

 

Ocena

Procent prawidłowo udzielonych odpowiedzi

2,0 (ocena niedostateczna)

poniżej 60%

3,0 (ocena dostateczna)

60-67%

3,5 (ocena dość dobra)

68-75%

4,0 (ocena dobra)

76-83%

4,5 (ocena ponad dobra)

84-91%

5,0 (ocena bardzo dobra)

92-100%

 

Sposób konsultacji z nauczycielem akademickim:

Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem akademickim bądź słuchaczem studiów doktoranckich realizującym przedmiot zgodnie z umieszczonymi na stronie internetowej Katedry harmonogramem konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z danym prowadzącym (adresy mailowe nauczycieli akademickich oraz słuchaczy studiów doktoranckich podane są na stronie internetowej Katedry w zakładce „Pracownicy Katedry”).

 

Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta:

Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia.