Podstawy dietetyki (studia niestacjonarne)

Podstawy dietetyki (studia niestacjonarne)

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH
W KATEDRZE PROFILAKTYKI CHORÓB METABOLICZNYCH
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rok akademicki 2019/2020

 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY DIETETYKI

Kierunek studiów: Dietetyka

Rok studiów: II rok, I stopień

Tryb: niestacjonarne

 

Nazwa jednostki realizującej przedmiot:

Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

 

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr. Justyna Nowak

Nauczyciele akademiccy realizujący przedmiot:

dr n. o zdr. Justyna Nowak

dr n. o zdr. KarolinaKulik-Kupka

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności oraz zasady i tryb zaliczania przedmiotu:

 

 1. Wstęp do sal wykładowych i ćwiczeniowych, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne mają tylko studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, legitymujący się legitymacją studencką. W czasie trwania zajęć studenci nie opuszczają sal bez powiadomienia prowadzącego zajęcia.

 

 1. Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć, filmów oraz nagrywanie dźwięku w jakiejkolwiek formie są niedozwolone.

 

 1. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów.

 

 1. Spóźnienie dłuższe niż 20 minut wykluczają studenta z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w danym terminie i będą traktowane jako nieobecność na zajęciach.

 

 1. Studentów odbywających zajęcia z przedmiotu obowiązuje znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Regulaminu Studiów obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 21/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Senatu SUM, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Uczelni: sum.edu.pl) oraz Regulaminu Zajęć Dydaktycznych Realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych, którego treść jest dostępna na stronie internetowe Katedry (http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl) oraz tablicy informacyjnej przy Katedrze (pokój 56, Bytom, ul. Piekarska 18).

 

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do zaliczenia z oceną jest czynny udział w wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu realizowanego podczas zajęć ćwiczeniowych.

 

 1. Student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z tematyką przedstawioną na tablicy ogłoszeń mieszczącej się pod pokojem Katedry (pokój 56) bądź zamieszczonymi na stronie internetowej Katedry (http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć i listą dziekańską studentów.
  Uwaga! – student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego z aktualnego tematu seminariów oraz znajomości materiału ze wszystkich poprzednio odbytych seminariów.

 

 1. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach (ćwiczenia, wykład). Wszystkie nieobecności powinny być niezwłocznie odrobione z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia lub (w przypadku braku możliwości odrobienia z inną grupą) zaliczone (zaliczenie tematyki realizowanej podczas danych zajęć). Brak odrobienia lub zaliczenia nieobecności podczas zajęć uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminu).
  Uwaga!!! Nieobecność na zajęciach (ćwiczenia, wykład) student zobowiązany jest usprawiedliwić na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności. Brak usprawiedliwienia nieobecności uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminu).

 

 1. Nieobecność na 50% wykładów i/lub ćwiczeń z przedmiotu skutkować będzie niedopuszczeniem do zaliczenia końcowego przedmiotu (zaliczenia z oceną). Ewentualne dopuszczenie do zaliczenia przedmiotu odbywać się będzie po indywidualnym zapoznaniu się z przyczyną nieobecności przez Kierownika Katedry.

 

 1. Zaliczenie na ocenę odbywa się w dniu ustalonym przez koordynatora przedmiotu, po wcześniejszej informacji ogłoszonej na co najmniej 2 tygodnie przed jego przeprowadzeniem.

 

 1. Forma zaliczenia na ocenę z przedmiotu: zaliczenie pisemne z puli zagadnień realizowanych podczas zajęć wykładowych oraz ćwiczeniowych z przedmiotu. Praca pisemna oceniona wg skali ocen przedstawionej poniżej.

 

Skala ocen:

 

Ocena

Procent prawidłowo udzielonych odpowiedzi

2,0 (ocena niedostateczna)

Poniżej 60%

3,0 (ocena dostateczna)

60-67%

3,5 (ocena dość dobra)

68-75%

4,0 (ocena dobra)

76-83%

4,5 (ocena ponad dobra)

84-91%

5,0 (ocena bardzo dobra)

92-100%

 

 

Sposób konsultacji z nauczycielem akademickim:

Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem akademickim bądź słuchaczem studiów doktoranckich realizującym przedmiot zgodnie z umieszczonymi na stronie internetowej Katedry harmonogramem konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z danym prowadzącym (adresy mailowe nauczycieli akademickich oraz słuchaczy studiów doktoranckich podane są na stronie internetowej Katedry w zakładce „Pracownicy Katedry”).

 

Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta:

Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia.