Metoologia badań

Metodologia badań

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2019/2020

studia niestacjonarne

rok II 

Nazwa przedmiotu: Metodologia badań

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

 

Wykłady:

 1. Nauka i badania naukowe – podstawowe pojęcia i założenia
 2. Metodologia jako nauka. Metoda naukowa. Ogólna charakterystyka pracy naukowej. Rodzaje prac naukowych.
 3. Badania naukowe. Struktura procesu badawczego, etapy postępowania badawczego a rodzaje metod naukowych.
 4. Proces badawczy− problemy i hipotezy badawcze (definicja, jednostki analizy, błędy przy przenoszeniu wniosków)
 5. Podstawowe metody i techniki, narzędzia i procedury badawcze stosowane w badaniach naukowych
 6. Zasady redagowania prac naukowych
 7. Praktyczne zastosowanie źródeł wiedzy. Zasady cytowania.
 8. Etyka w nauce.

 

Seminaria:

 1. Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze.
 2. Rodzaje źródeł informacji wykorzystywane w badaniach naukowych.
 3. Uwarunkowania badań naukowych – prawne i etyczne.
 4. Redagowanie pracy dyplomowej.
 5. Przygotowanie wyników badań do prezentacji. Zasady prezentacji wyników badań.
 6. Metody wyszukiwania właściwego piśmiennictwa na podstawie przykładów. Zasady właściwego zestawiania piśmiennictwa.
 7. Zasady stosowania źródeł wiedzy. Zasady cytowania.
 8. Zasady pisania prawidłowej dyskusji wyników.
 9. Publikowanie prac naukowych. Rodzaje prac naukowych. Przygotowanie pracy naukowej do druku.

 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia usprawiedliwiona oraz odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia).

Literatura:

 Literatura podstawowa:

 1. M.Guziuk. Podstawy metodologiczne prac promocyjnych.Warszawa 2005
 2. Zenderowski. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich.Warszawa 2012
 3. Zenderowski. Praca magisterska.Jak pisac i obronić?Wskazówki metodyczne. Warszawa 2006
 4. Bartkowiak. Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2011.
 5. Zieliński. Metodologia pracy naukowej. Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

 1. Aviva Petrie, Caroline Sabin, Statystyka medyczna w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, Tłumaczenie: Jerzy A. Moczko.
 2. Watała C, Różalski M, Boncler M, Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Tom 1. Planowanie i prowadzenie badań. α-medica Press. Bielsko-Biała 2011
 3. Watała C, Różalski M, Boncler M, Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Tom 2. Przygotowanie publikacji. α-medica Press. Bielsko-Biała 2011
 4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa 2012