Propedeutyka chorób nowotworowych (DUS1)

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku DIETETYKA  

w roku akademickim 2020/2021

studia stacjonarne

rok II

Specjalność: Dietetyka onkologiczna

 

Nazwa przedmiotu: Propedeutyka chorób nowotworowych

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

 

 

Wykłady:

 

 1. Wprowadzenie: epidemiologia, struktura opieki onkologicznej w Polsce, diagnostyka, badania przesiewowe, markery nowotworowe i wybrane wskaźniki laboratoryjne w onkologii.
 2. Podstawowe pojęcia w onkologii. Biologia nowotworów, czynniki rakotwórcze i protekcyjne, wskazania do badań genetycznych. Nowotwory dietozależne. Podstawy prewencji nowotworów (dieta, aktywność fizyczna, tytoń, alkohol, szczepienia).
 3. Ocena zaawansowania nowotworu. Metody i intencje leczenia stosowanego w onkologii.
 4. Objawy choroby nowotworowej i działania niepożądane leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na proces żywienia. Zespoły paranowotworowe.
 5. Nowotwory złośliwe regionu głowy i szyi. Rak płuca.
 6. Nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego. Rak trzustki.
 7. Nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Rak wątroby (guz pierwotny i wtórny wątroby) i dróg żółciowych.
 8. Nowotwory ginekologiczne. Rak piersi. Rak gruczołu krokowego.
 9. Rak nerki i pęcherza moczowego.  Podstawy onkohematologii.
 10. Nowotwór w stadium rozsiewu. Chory terminalny. Leczenie paliatywne. Działania niekonwencjonalne w onkologii.

 

Seminaria:

 

 1. Przegląd Krajowego Rejestru Nowotworów. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce, Europie i na świecie. Przygotowanie przez studenta programów przesiewowych w Polsce. Interpretacja podstawowych wyników badań laboratoryjnych na podstawie analizy przypadku.
 2. Omówienie podstawowych pojęć (rak, mięsak, chłoniak, guz pierwotny, przerzut). Przegląd piśmiennictwa z zakresu dietoprofilaktyki chorób nowotworowych.
 3. Przygotowanie i charakterystyka poszczególnych metod leczenia: leczenie chirurgiczne, systemowe i radioterapia.
 4. Planowanie postępowania żywieniowego w trakcie leczenia onkologicznego. Przegląd piśmiennictwa o działaniach niepożądanych. Omówienie preparatów ONS.
 5. Analiza powikłań chorych leczonych z powodu raka płuca i raka głowy i szyi.
 6. Przegląd piśmiennictwa dotyczący wzrostu zachorowalności na raka trzustki i czynników ryzyka tego nowotworu.
 7. Przegląd piśmiennictwa dotyczący czynników ryzyka nowotworów złośliwych dolnego odcinka pokarmowego i raka pierwotnego wątroby. Popromienne zapalenie jelit a postępowanie dietetyczne.
 8. Rak piersi – czynniki ryzyka i czynniki protekcyjne – omówienie najnowszych doniesień.
 9. Omówienie przypadków klinicznych chorych na nowotwory złośliwe urologiczne, nowotwory układy hematologicznego.
 10. Analiza sposobu postępowania z chorymi w stanie terminalnym. Omówienie piśmiennictwa dotyczącego niekonwencjonalnych metod leczenia w onkologii za i przeciw? Problem kacheksji i sarkopenii w przebiegu choroby nowotworowej.

 

Forma zaliczenia:

Forma zaliczenia ustna przeprowadzona będzie  na ostatnich zajęciach - seminarium. Obowiązujący zakres wiedzy dotyczy tematyki realizowanej na wszystkich zajęciach.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu.

 

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia usprawiedliwiona oraz odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić
z prowadzącym zajęcia).

 

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. Jassem J, Kordek R. Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2019 Wydanie V.
 2. Stec R, Deptała A, Smoter M, (red.) Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii. AsteriaMed Wydawnictwo, Gdańsk 2019

  Literatura pomocnicza:

 1. Didkowska J, Wojciechowska U, Olasek P. Nowotwory złośliwe w Polsce 2015 roku. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Warszawa 2017.
 2. Kapała A. Dieta w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2016.